چرا نوآوری در سازمان‌ها مهم است؟

چرا نوآوری در سازمان‌ها مهم است؟
چرا نوآورری مهم است؟ آیا نوآوری مزیت رقابتی سازمان ماست؟